Điều lệ hội Cựu Sinh Viên Đà Lạt Phía Bắc

 ĐIỀU LỆ HỘI CỰU SINH VIÊN ĐÀ LẠT KHU VỰC PHÍA BẮC
(Dự thảo)


CHƯƠNG I:  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1:
            Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những cựu sinh viên đã học tập tại ĐH Đà lạt; là tổ chức hoạt động độc lập theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).
ĐIỀU 2:
            Mục đích của Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc là tập hợp, đoàn kết và vận động đông đảo sinh viên đã học tập tại ĐH Đà Lạt hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống tại khu vực phía Bắc tham gia các hoạt động hữu nghị, truyền thống, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; là cầu nối giữa Hội viên với nhà trường và các tổ chức xã hội khác.

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN CỦA HỘI
ĐIỀU 3:
            Tất cả sinh viên đã được đào tạo tại Đại Học Đà Lạt hiện đang sinh sống, công tác, hoạt động ở khu vực phía Bắc tán thành Điều lệ Hội, đều có thể ghi tên vào Hội.
Các trường hợp khác, nếu có nguyện vọng hoặc thành tích đóng góp cho Hội có thể được xem xét trở thành hội viên danh dự của Hội.

 
CHƯƠNG III: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ
ĐIỀU 4:
Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:
1.   Vận động các cá nhân hoặc tổ chức có thành viên là CSV đại học Đà Lạt, phấn đấu theo tôn chỉ, mục đích của Hội.
2.   Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường và các các tổ chức bên ngoài.
3.   Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.
4.   Thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại  ĐH Đà Lạt bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, gíup đỡ sinh viên nghèo hiếu học, con em cựu sinh viên gặp nhiều khó khăn, họp mặt truyền thống ...
ĐIỀU 5:
            Hội viên Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc có nhiêm vụ:
-  Chấp hành điều lệ của Hội.
-  Tham gia các hoạt động của Hội.
-  Tích cực đóng góp cho Hội.
ĐIỀU 6:
            Hội viên Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc có quyền :
-  Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình công tác của Hội, được thông báo những hoạt động của Hội.
-  Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin, tư vấn, giới thiệu trong các hoạt động hợp tác kinh doanh.
-  Được Hội tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.
-  Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành (BCH) Hội.
 
CHƯƠNG IV:  TỔ CHỨC CỦA HỘI
ĐIỀU 7:
            Tổ chức và hoạt động của Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất các hoạt động trên cơ sở Điều lệ Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc.
ĐIỀU 8:
Hệ thống tổ chức của Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc gồm có 2 cấp: Hội, Chi hội theo tỉnh, thành phố.
Hội có Ban chấp hành Hội. Tùy theo qui mô, Hội quyết định việc thành lập các Chi hội trực thuộc.
ĐIỀU 9:
            Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên là cơ quan cao nhất của Hội.
BCH Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc do đại hội đại biểu cựu sinh viên bầu ra. Sau 5 năm hoạt động thì tổ chức đại hội  để bầu ra BCH mới. Số lượng thành viên của BCH có từ 11 đến 15 người tuỳ theo công tác của từng nhiệm kỳ và sẽ do đại hội đại biểu quyết định.
            BCH Hội cử ra Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký kiêm Kế toán phụ trách ngân sách và các Uỷ viên để chỉ đạo công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp BCH.
            Ban chấp hành Hội 6 tháng họp 1 lần hoặc họp bất thường khi cần thiết, điều hành hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp của Hội; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các kỳ họp của Hội.
            BCH Hội có nhiệm vụ cụ thể hóa hoạt động Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hổ trợ cho các hoạt động của các Chi Hội.
ĐIỀU 10:
            Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Hội
            Trong quá trình hoạt động, những ủy viên BCH nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin miễn nhiệm. Trường hợp không dự họp 2 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do thì có thể bị bãi miễn.
            Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào BCH Hội. Nhân sự mới do BCH Hội đề cử và được ít nhất 1/2 thành viên BCH Hội biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên BCH.
ĐIỀU 11:
BCH Hội mời một số đồng chí đã từng là cán bộ lãnh đạo của trường và các Thầy, Cô đã giảng dạy lâu năm tại Trường, có nhiều uy tín, làm cố vấn cho Hội. Danh sách Ban Cố vấn do BCH xem xét và thông qua. 
CHƯƠNG V:  TÀI CHÍNH CỦA HỘI
ĐIỀU 12:
            Tài chính của Hội, Chi hội được xây dựng từ các nguồn sau:
-   Do các hội viên  đóng góp.
-   Tiền và hiện vật của các cá nhân hoặc các tổ chức trong và ngoài nước đóng góp.
-   Các thu nhập do hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Hội theo qui định của Nhà nước.
ĐIỀU 13:
            Tài chính của Hội, Chi hội được quản lý theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành.   
 
CHƯƠNG VI:  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
ĐIỀU 14:
            Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác Hội và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được BCH Hội xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng về tinh thần và vật chất.
ĐIỀU 15:
            Những hội viên vi phạm điều lệ Hội, làm tổn thương đến danh dự của Hội sẽ bị BCH Hội xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến cho ra khỏi Hội.
 
CHƯƠNG VII:  HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
ĐIỀU 16:
            Điều lệ Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc bổ sung, sửa đổi có hiệu lực kể từ khi Đại hội đại biểu lần thứ II Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc thông qua.
ĐIỀU 17:
Điều lệ Hội cựu sinh viên Đà Lạt khu vực phía Bắc bổ sung, sửa đổi thông qua gồm có 7 chương và 17 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu cựu CSV ĐL-HN mới có quyền sửa đổi điều lệ Hội nếu có quá nửa tổng số đại biểu được triệu tập tham dự và 2/3 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014